21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13

Кафедра української філології

Кафедра української філології

Кафедра української філології

Кафедра української філології розпочала роботу 1 вересня 2015 року і є наступницею циклової комісії української філології, яка функціонувала в коледжі більше 20 років. Кафедра має потужний науково-педагогічний потенціал для забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін філологічного циклу.

Викладацький склад кафедри представлений 18 високопрофесійними та висококваліфікованими педагогами, фахівцями своєї справи. З-поміж них 4 кандидати філологічних наук, 2 кандидати педагогічних наук, 2 доценти, 7 відмінників освіти України, 5 викладачів-методистів, 5 старших викладачів, 14 викладачів вищої категорії, член Національної спілки письменників України, заслужений працівник культури України, 2 члени Національної спілки журналістів України.

Очолює кафедру кандидат філологічних наук, спеціаліст вищої категорії – Надія Іванівна Скрипник.

Щорічні декади кафедри української філології вирізняються нетрадиційними методами й формами навчальної, позанавчальної, виховної, позаколеджної роботи (методичне асорті, запис радіо- та телепередач, захист проектів, зустрічі з творчими особистостями рідного краю, поетами, письменниками, екскурсії, довідкові п’ятихвилинки, філологічні студії, методичні посиденьки, науково-методичні семінари, педагогічні читання, флешмоби, воркшопи, вебінари, круглі столи, майстер-класи, конкурси, фестивалі тощо).

Творча зустріч із письменницею – Ірен Роздобутько Творча зустріч із поетесою – Тетяною Яковенко Творча зустріч із письменником – Сергієм Пантюком
Творча зустріч із письменницею – Ніною Гнатюк Творча зустріч із письменницею – Мариною.Павленко Творча зустріч із письменницею – Валентиною Сторожук

Викладачі кафедри успішно поєднують наукову, методичну та навчально-виховну діяльність. Значне місце в науковій та методичній роботі колективу кафедри відведено комплексним дослідженням проблем української філології, історії та теорії літератури, перекладознавства, компаративістики, медієвістики, міжкультурної комунікації, лінгводидактики в педагогічному коледжі, інноваційних освітніх методик і технологій, організації самостійної роботи студентів з рідної мови, розвитку творчих здібностей студентів, професійної спрямованості занять тощо.

Основні результати наукових пошуків викладачів кафедри втілюються в наукових публікаціях, з-поміж яких навчальні та методичні посібники, навчально-методичні рекомендації, статті та доповіді, опубліковані в періодичних наукових, методичних та фахових виданнях.

fil04Колектив кафедри забезпечує активну науково-дослідницьку роботу студентів філологічного факультету та відділень коледжу. Це – керівництво курсовими та дипломними роботами з методики навчання української мови, з методики навчання літератури, сучасної української літературної мови, історії української літератури, керівництво навчальною та технологічною практиками студентів філологічного факультету, шкільного та гуманітарно-фінансового відділень, фольклорною та діалектологічною практикою, практикою з науково-педагогічних досліджень, пропедевтичною практикою філологічного факультету, рецензування та редагування наукових та методичних праць, організація студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

fil03При кафедрі української філології функціонує літературно-мистецька студія «Словоцвіт», яка розпочала свою діяльність у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі з жовтня 2012 року. Керує роботою студії член Національної спілки письменників України, заслужений працівник культури України Тетяна Василівна Яковенко. Основною метою і змістом роботи студії є виявлення й залучення обдарованого студентства до живого творчого українського літературного процесу шляхом вивчення основ літературознавства, теорії та історії української і зарубіжної літератур, українського фольклору, історії культури України, практичного опанування основ віршування та секретів літературної майстерності.

Зв’язки кафедри з ВНЗ і науковими центрами

Викладачі кафедри активно співпрацюють з КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», Вінницьким обласним будинком культури учителя, Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені К. А. Тімірязєва, Вінницькою центральною міською бібліотекою імені І. В. Бевза, Вінницькою обласною бібліотекою для дітей імені І. Я. Франка, Вінницьким літературно-меморіальним музеєм Михайла Коцюбинського; Національною спілкою письменників України, Національною спілкою журналістів України, Вінницьким обласним будинком культури учителя; низкою вищих навчальних закладів України: Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Вінницьким медичним університетом імені М. І. Пирогова, Вінницьким національним аграрним університетом, Вінницьким інститутом Університету «Україна», Уманським державним педагогічним університетом імені П. Тичини, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Центром міжнародної освіти Національного авіаційного університету, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Університетом Державної фіскальної служби України; Вінницьким технічним коледжем, Барським гуманітарно-педагогічним коледжем імені Михайла Грушевського, КВНЗ «Корсунь-Шевченківським педагогічним коледжем імені Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради», Чортківським гуманітарно-педагогічним коледжем, Луцьким педагогічним коледжем.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ:

 1. Українська мова
 2. Українська література
 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 4. Практикум з української мови
 5. Стилістика української мови та редагування службових документів
 6. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення
 7. Література для дітей дошкільного віку
 8. Методика навчання української мови
 9. Методика навчання письма (Каліграфія)
 10. Методика навчання української літератури
 11. Сучасна українська мова з практикумом
 12. Основи аналітико-синтетичної обробки документів
 13. Історія української літератури
 14. Історична граматика української мови
 15. Український фольклор
 16. Українознавство
 17. Риторика
 18. Культура мови
 19. Основи комп’ютерної лінгвістики
 20. Сучасна українська літературна мова
 21. Вступ до мовознавства
 22. Вступ до літературознавства
 23. Українська діалектологія. Етонолігвістика
 24. Стилістика
 25. Історія української літературної мови
 26. Науковий пошук вчителя-філолога
 27. Загальне мовознавство
 28. Теорія літератури
 29. Теорія тексту і твору
 30. Літературне краєзнавство
 31. Узагальнювальний курс української мови
 32. Особливості поетики фольклорних форм
 33. Історія української літературної критики
 34. Професійно-методичний практикум майбутнього вчителя української мови
 35. Професійно-методичний практикум майбутнього вчителя української літератури
 36. Шкільний курс української мови
 37. Літературна освіта в профільній школі
 38. Практика з науково-педагогічних досліджень
 39. Фольклорна практика
 40. Діалектологічна практика
 41. Пропедевтична практика
 42. Переддипломна практика
 43. Пробні уроки в загальноосвітній школі

Наші викладачі

skrypnyk

СКРИПНИК НАДІЯ ІВАНІВНА

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Стаж роботи: 4 років.

Освіта: Закінчила філологічний факультет інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію «Вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства». З 2009 по 2013 рр. навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 4 квітня 2014 р. захистила у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника кандидатську дисертацію на тему «Вербалізація концептів народної моралі в українському фольклорі».

Досвід професійної діяльності. З 2004 по 2008 рр. працювала на посаді секретаря-друкарки приймальної проректора з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. З 2008 по 2015 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри української мови інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
З вересня 2015 року – викладач кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
З вересня 2017 року – завідувач кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання методики навчання української мови; методики навчання літератури; українського фольклору; риторики; українознавства; шкільного курсу української мови; узагальнювального курсу української мови; методики навчання письма (каліграфії), культури мови; керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови, методики навчання літератури, методист з різних видів педагогічної практики; фольклорної практики.

Сфера наукових інтересів. Здійснення досліджень у сфері мовознавства, зокрема вивчення питань мовної картини світу українців через призму досліджень когнітивної лінгвістики. Автор понад 40 публікацій, із яких 8 навчально-методичних посібників, 1 довідково-хрестоматійне видання.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2017 р.), Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2017 р.), Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2018 р.).

Професійне кредо: Педагогу повинні бути притаманні якості, близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу у вихованців. У цьому внутрішній зміст професії.

Життєве кредо: Важливо не те, як багато ми даємо, а як багато любові ми в це вкладаємо.


babБАБІЙ АЛЛА ПАВЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Стаж педагогічної роботи: 21 рік.

Освіта: філологічний факультет (за спеціальністю «українська мова та література») Вінницького державного педагогічного інституту ім.  М. Островського (1991 р.); магістратура Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» (2009 р.).

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем української мови та літератури Теплицької середньої школи № 1 (1991 – 1996 рр.). З грудня 1996 року – лаборантом Вінницького педагогічного училища. З 2003 року – викладач циклової комісії, а тепер – кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
Забезпечує викладання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), української літератури; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері методики викладання української мови та літератури в педагогічному коледжі; орієнтація на вивчення та популяризацію кращих зразків української літератури та мистецтва. Має багато методичних розробок, які є цінним навчально-практичним матеріалом на заняттях української мови та літератури («Практична спрямованість занять із розділу «Синтаксис простого речення» у курсі сучасної української мови з практикумом» (2012 р.); «Українська література періоду «розстріляного відродження» (2013 р.); «Драматургія і театр 20-х років ХХ століття. Творчість М. Г. Куліша» (2014 р.); «Українська поезія «празької школи» (2015 р.), «Улас Самчук. Екскурс у творчість» (2015 р.), «Вивчення художньо-біографічної прози. Роман З.Тулуб «В степу безкраїм за Уралом» (2016 р.).

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Міністерства освіти і науки (2008 р.). Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012 р.).  Подяка адміністрації і профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р., 2018 р.). Грамота Департаменту освіти і науки (2018 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2018 р.).

Життєве кредо: Бути активною, жити в гармонії з прекрасним, збагачуватись позитивом від оточуючого світу.

Професійне кредо: Працювати, отримуючи моральне задоволення та відчуваючи духовне зростання.


boykoБОЙКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж педагогічної роботи: 5 років.

Освіта: закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2009 р.) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Українознавство», здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури; магістратуру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури; аспірантуру кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, по завершенню якої захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 «Українська література» на тему «Етнічний і національний дискурси творчості Івана Чендея» (2017 р.).

Досвід професійної діяльності. З 2009 – 2010 – вчитель української мови та літератури – комунальний заклад «Гуманітарна гімназія №1 імені М.І. Пирогова ВМР», м. Вінниця;
З 2013 – 2016 – вчитель української мови та літератури – комунальний заклад «Гуманітарна гімназія №1 імені М.І. Пирогова ВМР», м. Вінниця;
З 2016 – 2017 – КНУКІМ – викладач кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики, м. Київ. З вересня 2018 року – викладач української мови та літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання української мови (за професійним спрямуванням), історії української літературної мови, дитячої літератури; керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист  педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері української літератури. Має близько 15 наукових публікацій.

Відзнаки й нагороди. Почесна відзнака за досягнення в оволодінні професією вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури та українознавства і особистий внесок у забезпечення високого рейтингу закладу впродовж навчання (2008 р.); Грамота Департаменту освіти Вінницької міської ради – лауреат міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» (2014 р.); Грамота Департаменту освіти Вінницької міської ради – за сумлінну працю, творчу педагогічну діяльність, високий рівень професійної компетентності, значні досягнення в навчанні та вихованні підростаючого покоління та за підсумками атестації (2015 р.).

Життєве кредо: «Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!».

Професійне кредо: «Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – справжній учитель» (Л. Толстой).


vas

Василевич Інна Володимирівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 16 років.

Освіта: закінчила Вінницьке педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання» (1997 р.), здобула кваліфікацію вихователя дошкільного заходу; філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» (2002 р.), здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

Досвід професійної діяльності. З вересня 2002 року працює викладачем української та дитячої літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання української літератури, дитячої літератури з основами культури і техніки мовлення; методист з різних видів педагогічної та технологічної практики.

Сфера професійних інтересів. Розвиток творчих здібностей у студентів на заняттях дитячої та української літератури.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009 р.). Подяка адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р., 2018 р.).

Професійне кредо: «Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом» (Л. Костенко).

Життєве кредо: «Потрібно до людей ставитися так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе».


vituk

ВІТЮК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь та наукове звання: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології та методики початкової освіти.

Стаж роботи: 22 роки.

Освіта: 1993 р. закінчила Дубенське педагогічне училище за спеціальністю – викладання в початкових класах (диплом з відзнакою, серія ЗВ № 008424); 1998 р. – Рівненський державний педагогічний інститут, де здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури (диплом з відзнакою, серія РВ № 10500521).
2011 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), диплом: ДК № 065975.

Досвід професійної діяльності.  З 1998 по 2013 рр. працювала викладачем української мови та літератури, головою предметно-циклової комісії, методистом Дубенського коледжу культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.
З 01.01.2012 по квітень 2014 р. працювала старшим викладачем кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за сумісництвом.
01.09.2013 – 31.08.2015 – старший викладач кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
З 01.09.2015 обіймає посаду доцента кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
З 01.09.2018 - старший викладач кафедри української філології Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за сумісництвом.

Сфера професійних інтересів. методика навчання української мови, літературного читання у початковій школі, методика викладання української мови, літератури в основній та вищій школі. Дисципліни:  методика навчання української мови та літературного читання; теорія і технологія вивчення у ВНЗ галузі «Мова і література»; методика навчання української мови, культура мови, історія української літературної критики; сучасна українська літературна мова (фонетика). Керівник практики з науково-педагогічних досліджень.

Перелік навчально-методичних, наукових праць: Автор 50 наукових праць, із яких 5 навчально-методичних посібників, 1 хрестоматія для учнів початкової школи.

Відзнаки й нагороди. Нагороджена срібним нагрудним знаком (травень, 2016 р.).

Педагогічне кредо: "Любов до дітей, безмежна віра в їх можливості, безперервний пошук найбільш ефективних прийомів навчати".

Життєве кредо: "Щоб уникати помилок, треба набратися досвіду, щоб набратися досвіду, треба робити помилки".


gal

галущенко валентина григорівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Стаж роботи: 41 рік.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Островського (1978 р.).
Досвід професійної діяльності. З 1971 року працювала медсестрою-вихователем дитячого садка, вихователем групи продовженого дня та вчителем початкових класів ЗОШ № 8 м. Вінниці, а з 1982 року – викладачем Вінницького педагогічного училища, тепер – Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
Забезпечує викладання української та дитячої літератури, культури мовлення і практикуму з виразного читання; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Професійна спрямованість на заняттях дитячої літератури.
Тематика методичних розробок: «Уроки читання та позакласного читання за творами письменників та поетів», «Творчі завдання на заняттях дитячої літератури», «Літературні ігри та цікаві завдання з прислів’ями та приказками на заняттях в початкових класах», «Моральне виховання дітей засобами художньої літератури», «Розвиток морально-етичних здібностей дошкільників за творами В. О. Сухомлинського», «Робочий зошит з дитячої літератури» тощо. Є постійним дописувачем «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу», остання стаття «Використання інтерактивних технологій на заняттях дитячої літератури».

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (1992 р., 2001 р., 2006 р.). Грамота адміністрації та профспілкового комітету училища Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (липень, 1998 р., 2003 р.). Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2003 р.). Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2007 р.). Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.). Подяка адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р., 2017 р., 2018 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (28.11.2013 р.). Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2016 р., 2018 р.).

Професійне кредо: «Серце віддаю дітям» (В. Сухомлинський).

Життєве кредо: «Виконати дві основні заповіді слова Божого: любити Бога всім своїм серцем і ближнього свого, як самого себе».


grygorenko

ГРИГОРЕНКО АЛІНА МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи: 2 роки.

Освіта: закінчила Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови і літератури. Вчитель зарубіжної літератури» (2015 р.).
Досвід професійної діяльності. З 2015 по 2016 рр. працювала вчителем української мови і літератури у КЗ «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з дошкільним відділенням Вінницької міської ради».
З 2016 по 2017 рр. перебувала на посаді вихователя, вчителя дошкільної підготовки у Центрі розвитку особистості «Логос».
З 2017 по 2018 рр. працювала вчителем дошкільної підготовки в Центрі розвитку дитини «Мірелль».
3 2018 р. –  викладач кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання української мови та літератури.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері методики викладання навчальних дисциплін «Українська мова» та «Українська література», зокрема використання ефективних технік запам’ятовування навчального матеріалу в форматі підготовки до ЗНО.

Професійне кредо: Якби дорослі частіше згадували, якими вони були маленькими, а діти більше задумувалися, якими вони стануть дорослими, старість не поспішала б до людей, а мудрість не запізнювалася б (Лев Кассіль).

Життєве кредо: Мало знати-потрібно й використовувати. Мало бажати – потрібно й робити (Й. Гете).


klapko

КЛАПКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Стаж роботи: 14 років.

Освіта: 1996 р. – закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського, здобула кваліфікацію: «Учитель російської мови і літератури, української мови і літератури».

Досвід професійної діяльності. 1996 р. – вчитель російської мови та літератури Копайгородської середньої школи; 1997 – 2002 рр. – викладач української мови та літератури Вінницького технікуму м’ясної та молочної промисловості; 2010 – 2013 рр. – викладач філологічних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені М. Грушевського; з 2018 р. – викладач кафедри української філології Вінницького гуманітарно-педагогічного тколеджу.

Сфера професійних інтересів. Досліджує розділ мовознавства: «Лексика», сучасну українську літературу.

Професійне кредо: «Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах – шукати істину, у людях – мудрість».

Життєве кредо: «Бути людиною у всьому і завжди».


kog

Когутюк Оксана Василівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, заступник директора з навчальної роботи.

Стаж роботи: 35 років.

Освіта: закінчила Ворошиловградський педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» (1983 р.) та Державний вищий навчальний «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (2011 р.).

Досвід професійної діяльності. З серпня 1983 року працює викладачем української мови, методики навчання української мови, української літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Впродовж 13 років (з 1999 р.) очолювала циклову комісію викладачів української філології. З 1 вересня 2011 року призначена на посаду заступника директора з навчальної роботи.

Забезпечує викладання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), практикуму з української мови (за професійним спрямуванням), сучасної української мови з практикумом; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Підвищення грамотності студентів шляхом впровадження інноваційних освітніх методик. Саме тому у методичному доробку є такі методичні розробки, навчальні посібники та науково-методичні публікації: «Шляхи використання інноваційно-комунікаційних технологій у ході професійної підготовки майбутніх фахівців», «Робочий зошит з української мови», «Система вивчення студентами коледжу фразеології», «Інтелектуальні ігри на заняттях української мови», «Багатокомпонентне складне речення», «Документаця особового складу» тощо.

Відзнаки й нагороди. Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2006 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2001 р., 2008 р., 2009 р., 2011 р., 2014 р., 2017 р.). Пам’ятна медаль «Чарівна сила України» (2012 р.). Почесна грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області (2014 р.).

Творче  кредо: Пошук досконалості в Любові, Красі та Дітях. Тільки з їх допомогою досягається результат.


leb

ЛЯСКІВСЬКА АЛЛА СЕРГІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи: 1 рік.

Освіта: 2016 р. закінчила філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Досвід професійної діяльності. З 2014 по 2015 рр. працювала на посаді секретаря-друкарки Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, з 2016 року – секретар навчальної частини, з 2017 року – викладач кафедри української філології Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
Забезпечує викладання української мови, української мови (за професійним спрямуванням).

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері мовознавства.


Професійне кредо: "Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш".


Життєве кредо: "Щоб уникати помилок, треба набратися досвіду, щоб набратися досвіду, треба робити помилки".


nen

НЕНЧИНСЬКА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
Стаж роботи: 15 років.
Освіта:

 • 2010 – 2011 – Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», м. Київ; педагогіка вищої школи; викладач ВНЗ.
 • 2001 – 2004  – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;  вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.
 • 1997 – 2001 – Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж; вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови у початкових класах.

Досвід професійної діяльності. З липня 2001 року працювала лаборантом, а з вересня 2004 року – викладачем кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), української літератури; керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист з різних видів практики.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері інноваційних освітніх методик і технологій.

Відзнаки та нагороди. Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.); Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2007 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.); Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.); Подяка адміністрації та первинної профспілкової організації працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.); Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2016 р.).

Професійне кредо: Людина народжується не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний (В. Сухомлинський).

Життєве кредо: Письменник увічнюється у своїх творах, художник – у картинах, а справжній педагог – у думках та вчинках людей, яких він навчав.


om

Омелянчик Тетяна Григорівна

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 43 роки.

Освіта: закінчила Корсунь-Шевченківське педагогічне училище (1977 р.), здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів,  російське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель російської мови і літератури» (1986 р.), українське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель української мови та літератури» (1994 р.), Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету, здобувши кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, соціального педагога в закладах освіти, викладача психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, правознавця в галузі освіти (2006 р.).

Досвід професійної діяльності. Працювала у школах Черкащини, Іллінецького та Немирівського районів Вінницької області до 1986 року. Була переведена, у зв’язку зі зміною місця проживання, на посаду викладача Вінницького педучилища. На перших порах роботи викладала етику і психологію сімейного життя, загальну психологію, основи світової художньої культури, російську мову та літературу, методику навчання російської мови. Будучи зарахованою на українське відділення Вінницького педуніверситету, стала викладати українську мову та літературу, методику навчання рідної мови.

Зараз забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), української літератури; керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Напрямки діяльності відповідають обраному фаху. Бере участь у науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, що проводяться у нашому закладі та за його межами; започаткувала літературно-публіцистичний проект у газеті Вінницького обласного і міського комітетів Профспілки працівників освіти та науки «Слово педагога» – «Учитель – професія вічна!», що дає змогу читачам газети ось уже третій рік на її сторінках знайомитися з відданими педагогічній справі людьми, що в різні роки закінчили наш славний навчальний заклад. Постійно публікується у журналі «Вінничанка». Засобами художнього слова періодично звертається до слухачів курсів у Вінницькій академії неперервної освіти, радіослухачів у передачах обласного радіомовлення у програмах: «Відверто», «Просвіта», «Поетична хвилинка», «Дивослово», «Квиток у щастя»; до телеглядачів у програмах: «Прокидаємось разом», «Будьмо знайомі», «Скарбниця Вінниччини», «Екватор дня».
Важливе місце у житті та роботі займає літературна творчість. Починаючи з 2007 року, видає власні поетичні збірки: «Під знаком Скорпіона»  (2007 р.), (вдруге перевидана з доповненням у 2012 р.), «Всім бідам на зло» (2008 р.), «Весняний листопад» (2010 р.), «Твоє ім’я хай оберегом буде» (2012 р.), «Осінні акварелі» (1012 р.), «З Ікаром у серці» (літературний редактор), (2012 р.), «Ваша величносте, Жінко…» (1913 р.), «Все починається з любові…» (2015 р.). З-під пера вийшло шість збірок віршів для дітей: «Для маленької Світланки і Марічки, і Даринки…» (2009 р.), «Казки, що світяться добром» (2010р.), «Ми живем в прекраснім світі…» (2011 р.), «На добраніч…» (2013 р.), «Твої гості» (2014 р.), «Дитинство, мультики, пісні, казки…» (2014 р.).

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Управління народної освіти Вінницького облвиконкому (1991 р.), Подяка адміністрації училища Вінницького державного педагогічного інституту (1997 р.), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2001 р., 2017 р.), Почесна грамота Міністерства освіти України (2001 р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації (2002 р.), Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету училища Вінницького державного педагогічного інституту (2004 р.), Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2006 р.), Подяка адміністрації та художнього керівництва Вінницького академічного українського музично-драматичного театру ім. М. Садовського (2011 р., 2013 р. 2016 р.), Подяка адміністрації Вінницького літературно-меморіального музею М. М. Коцюбинського (2011 р., 2016 р.), Подяка адміністрації Вінницької обласної бібліотеки ім. І. Тімірязєва (2011 р., 2016 р.), Подяка Вінницької міської ради та її виконавчого комітету (2011 р.), Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р., 2015 р.), Подяка президії комітету Вінницької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки (2015 р.), Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Освітній Оскар – 2015» у номінації «Учитель» (2015 р.), Диплом переможця творчого конкурсу «Журналіст року» секретаріату Вінницької обласної організації Національної спілки журналістів України (2016 р.), Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно- педагогічного коледжу (2017 р.), Похвальний лист Вінницької міської письменницької організації (2017 р.), Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації (2017 р.).

Педагогічне кредо: Не нашкодити!

Життєве кредо:

Я вибрала долю собі сама,

і що зі мною не станеться,

у мене жодних претензій нема

до долі – моєї обраниці!

(Л. Костенко)


pav

ПАВЛІЧЕНКО Галина Миколаївна

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, заступник директора з виховної роботи.

Стаж роботи: 45 років.

Освіта: закінчила філологічний факультет Київського ордена Леніна державний університет імені Т. Г. Шевченка, отримавши кваліфікацію «Філолог. Викладач російської мови і літератури» (1981 р.); Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова» (1994 р.).

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем початкових класів в с. Багринівці Літинського району та ЗОШ № 8 м. Вінниці; викладачем російської, української мови та літератури Вінницького педагогічного училища; а з 2002 року – заступник директора з виховної роботи Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання української мови, української мови (за професійним спрямуванням); методист з різних видів педагогічної та технологічної практики.

Сфера професійних інтересів. Дидактика вищої школи, інноваційні технології навчання рідної мови, міжкультурна комунікація, культура мови, стилістика, комунікативна лінгвістика, історія української літературної мови.

Відзнаки й нагороди. Знак «Відмінник освіти України» (2006 р.). Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2011 р.). Подяка Вінницької міської ради та виконавчого комітету (2012 р., 2015 р.). Почесна грамота Вінницького обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту (2013 р.). Почесна грамота Обкому профспілки працівників освіти і науки Вінницької області (2013 р.). Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2014 р., 2015 р.). Грамота відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради (2014 р.).  Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2015 р.). 2016 р. – занесена до книги «Твої імена, Україно».

Професійне кредо:

Учитись важко, а учить ще важче.

Але не мусиш зупинятись ти.

Як дітям віддаси усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.

Життєве кредо: Мудрість людей вимірюється не їх досвідом, а їх здатністю набувати досвід.


poh

Похилюк Олена Миколаївна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Стаж роботи: 9 років.

Освіта: закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2001 р.), отримала кваліфікацію вчителя початкових класів, керівника дитячого художнього (хорового) колективу; філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури; магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури; аспірантуру відділу загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України, по завершенню якої захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» на тему «ЕВФЕМІЗМИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ МІСТИЧНОЇ ПРОЗИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ» (2015 р.).

Досвід професійної діяльності. З вересня 2008 року – викладач української мови та літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. З вересня 2011 року – голова циклової комісії викладачів української філології, з вересня 2015 року – завідувач кафедри української філології. 9 листопада 2017 року – на засіданні Вченої ради коледжу обрана на посаду декана філологічного факультету. Забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), керує написанням курсових та дипломних (бакалаврських) робіт з методики навчання української мови та сучасної української літературної мови; методист з різних видів педагогічної практики; заступник голови державної екзаменаційної комісії для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова та література)» та 014 «Середня освіта (англійська мова та література)».

Сфера наукових інтересів. Здійснення досліджень у сфері словникового складу української мови, функціональних груп лексики української мови, лексики української мови зі стилістичного погляду, а також використання інтерактивних та мультимедійних технологій в освітньому процесі у вищій школі, формування медіакомпетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей тощо. Має близько 30 наукових публікацій.

Відзнаки й нагороди. Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІ етапу XII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011 р.). Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області за зайняте ІІ місце в обласному конкурсі «Кращий викладач української мови (за професійним спрямуванням)» серед викладачів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області (2012 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.). Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області за кращу роботу в номінації «Інформаційні технології в навчальному процесі» обласної виставки технічної творчості (2012 р.). Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підсумками ІІІ етапу XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2014 р.). Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2014 р.). Диплом переможця всеукраїнського конкурсу «Освітній Оскар - 2015» в номінації «Учитель». Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Подяка за підготовку учасника ІІ (регіонального) етапу VI Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Західного регіону (2015 р.). Подяка за підготовку учасника ІІ етапу VI Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних коледжів Західного регіону України (25 лютого 2016 р.). Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради (2016 р.). Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2017 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2017 р.). Дипломант конкурсу «Краще оформлення вихідних відомостей видань відповідно до положень нормативних документів», проведеного в рамках Другої всеукраїнської конференції «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів» (Одеса, 2017 р.). Грамота за перемогу у виставці технічної творчості викладачів та студентів технікумів і коледжів Вінницької області у 2017 році в номінації «Науково-методична робота». Подяка за якісну підготовку учасника ІІ етапу VIII Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних коледжів Західного регіону України (21-23 лютого 2018 р.).

Професійне кредо: Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!

Життєве кредо:
Візьми промінь світла
І спрямуй його туди,
Де панує темрява...

Візьми усмішку
І подаруй її тому,
Хто так її потребує.

Візьми доброту
І яви її тому, хто сам
Не вміє віддавати.

Візьми віру
І віддай кожному,
Хто не має її.

Візьми любов  
і неси її всьому світові.


teklyuk

ТЕКЛЮК ВАРВАРА ЯКІВНА

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 29 років.

Освіта: 1969 – 1973 р. – філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту. У 1992 р. – захистила кандидатську дисертацію та присвоєно вчений ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю – теорія і методика навчання української мови. У 1995 р. - присвоєно вчене звання доцента.

Досвід професійної діяльності. Працювала у Вінницькому обкомі комсомолу, три роки вчителювала в іллінецькій та Оратівській середніх школах. З 1984 р. – викладач кафедри української мови у Вінницькому державному педагогічному інституті (тепер університеті): асистент, старший викладач, доцент. З 1994 р. – декан філологічного факультету, після реорганізації з 2003 по 2011 рік – директор Інституту філології й журналістики. 2004 – 2007 рр. – очолювала кафедру методики філологічних дисциплін Вінницькому державному педагогічному університету імені М. Коцюбинського, з 2018 р. – доцент кафедри української філології Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання таких дисциплін: стилістика, науковий пошук вчителя-філолога, професійно-методичний практикум майбутнього вчителя української мови, професійно-методичний практикум майбутнього вчителя української літератури; керує написанням курсових робіт, методист з різних видів педагогічної практики та переддипломної практики.

Сфера професійних інтересів. Проблеми теорії та методики вивчення української мови. Нові освітні технології вивчення української мови в середніх навчальних закладах різного типу та у вищій школі, комп'ютеризація навчального процесу; актуальні проблеми української мови, зокрема лінгвістика фразеологічних одиниць. Плідно працює над виконанням держбюджетної теми «Абсолютивно-релятивні параметри повнозначних слів української мови». В авторському арсеналі дослідниці понад 70 наукових праць.

Відзнаки й нагороди. грамоти Вінницької обласної держадміністрації та обласного відділу освіти, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002), Відмінник освіти України (2003 р.), Почесний працівник Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (2005 р.), нагрудний знак А.С. Макаренка (2006 р.).

Професійне кредо: «Знай, люби, розумій, поважай! Тільки той може бути вчителем, хто має добре серце і душу».

Життєве кредо: Спішити робити людям добро.


tur

Турлюк Світлана Вікторівна

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач, Відмінник освіти України.

Стаж роботи: 19 років.

Освіта:
1989 рік – Вінницьке педагогічне училище за спеціальністю «Вчитель початкових класів»;
1994 рік – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Російська мова та література»;
2000 рік – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література»;
2011 рік – Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем початкових класів Вінницької загальноосвітньої школи № 32, головою профкому студентів училища Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З вересня 1999 року – викладач циклової комісії, а тепер – кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням); керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень з питань  організації самостійної роботи студентів з рідної мови.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.). Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2012 р.). Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012 р.). Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області (2014 р.). Нагрудний знак «За заслуги» ІІ ступеня (2016 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та обкому профспілки працівників освіти і науки (28.09.2017 р.).

Професійне кредо:
Посередній учитель викладає.
Хороший учитель пояснює.
Видатний учитель показує.
Великий учитель надихає.
(Уільям Уорд)


homitska

ХОМІЦЬКА  ГАЛИНА  ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна  категорія та педагогічне  звання:   спеціаліст  вищої  категорії,  викладач-методист.

Стаж  роботи:  33 роки.

Освіта:   закінчила  Немирівське  педагогічне  училище (1979 р.),  здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів,  філологічний  факультет Вінницького  державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію  вчителя української мови і літератури (1991 р.).

Досвід  професійної  діяльності.  Педагогічну діяльність розпочала  з посади вчителя початкових класів Олександрівської середньої школи Жмеринського району. Працювала  вихователем в дитячих установах с. Олександрівки та м. Вінниці. Після закінчення Вінницького педагогічного інституту стала викладати українську мову та літературу у Вінницькому педагогічному училищі.

Зараз забезпечує викладання української мови та методики її навчання, сучасної української мови з практикумом, української мови (за професійним спрямуванням); керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Бере участь у науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, що проводяться в нашому коледжі та за його межами; працює над створенням науково-методичних посібників. Багато років поспіль виконує обов’язки куратора академгрупи.

Відзнаки  й  нагороди.
Знак «Відмінник освіти України» ( липень  2001 року);
Знак «Антон Макаренко» ( листопад 2011 року);
Знак «За заслуги» ІІІ ступеня (квітень 2014 року);
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України ( 2006 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної  державної  адміністрації ( жовтень 2013 року).
Педагогічне  кредо:  Успішний учитель – це той, учні якого досягли в житті значно більше, ніж він сам.

Життєве  кредо: 

Помиляється – кожен,

Визнає помилки – мудрий,

Просить пробачення – сильний,

Відновлює стосунки – люблячий.


jako

ЯКОВЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія та  педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач, заслужений працівник культури України.

Науковий ступінь та наукове звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Стаж роботи: 48 років

Освіта:
1972 - 1977  -  Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського. Спеціальність: учитель російської мови та літератури.
1900 - 1995 - Вінницький державний педагогічний інститут. Спеціальність : учитель української мови та літератури.
1983 - 1987 - аспірантура при Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка АН України.

Досвід професійної діяльності. Працювала учителем Іванівської та Побірської восьмирічних шкіл Теплицького району Вінницької області, вихователем продовженого дня Теплицької восьмирічної школи, асистентом, старшим викладачем кафедри російської та зарубіжної літератури, доцентом кафедри світової літератури, доцентом кафедри української літератури  Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М. М. Коцюбинського. Понад десять років керувала обласною дитячою літературно-мистецькою студією "Мережка" при Вінницькому палаці дітей та юнацтва, з 1999 по 2012 рр. – літературно-мистецькою студією "Вітрила" при Вінницькому державному педагогічному університеті, з 2012 року по даний час – керівник літературно-мистецької студії "Словоцвіт" Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу та «Автограф» Вінницького обласного Будинку культури вчителя. Понад  п’ятнадцять років працювала членом приймальної комісії Національної Спілки Письменників України. Була депутатом Вінницької обласної ради V скликання, головою постійної комісії з питань освіти, культури та духовного відродження, членом Президії обласної ради п’ятого скликання. Є головою та однією з фундаторів Вінницької краєзнавчої літературно-мистецької організації «Велика рідня», якою зроблено чимало добрих справ, спрямованих на розвиток культури і духовності України.

З вересня 2015 року – викладач кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання української та дитячої літератур, теорії літератури, історії української літератури, літературного краєзнавства, науковий керівник курсових та дипломних робіт, методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Дослідження у галузі історії української літератури, перекладознавства, компаративістики  та  медієвістики.
Авторка близько сотні наукових праць та методичних посібників в царині української та світової літератури, літературного краєзнавства, серед яких – Історія української літератури ХХ ст.: Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу заочної форми навчання Інституту філології й журналістики напряму підготовки «Філологія». (Українська мова та література) – Вінниця, 2011. – 112 с. – Ум.др.арк. 6,98.

Історія української літератури (Кінець ХХ – початок ХХІ ст.): Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». (Напрям підготовки «Філологія. Українська мова і література»). – Вінниця. – 2011. – 49 с. – Ум.др.арк. 3,06.
Історія української літератури (І половини ХХ ст.): Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». (напрям підготовки «Філологія. Українська мова і література»). – Вінниця, 2011. – 107 с. – Ум.др.арк. 6,68.
Літературне краєзнавство. Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». (напрям підготовки: 6.020303 «Філологія. Українська мова і література»). – Вінниця, 2012. – 50 с. – Ум.др.арк. 3,13.
Основи наукових досліджень. Навчально-методичний посібник для студентів 3-го курсу напряму підготовки «Філологія. Українська мова і література». – Вінниця, 2012. – 27 с. – Ум.др.арк. 1,68.
Українська постмодерна поезія. Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». (Спеціальність: «Українська мова і література»). – Вінниця, 2012. – 58 с. – Ум.др.арк. 3,67.
Давня українська література у дитячому читанні. (Історія розвитку давньої української літератури для дітей). – Вінниця. – Центр ДЗК. – 2016. – 96 с. – Ум.др.арк. 5,6.
Досліджувала творчість Миколи Некрасова, Мацуо Басьо, Редьярда Кіплінга, Михайла Коцюбинського, Юрія Клена, Леоніда Мосендза, Михайла Стельмаха та ін., а також – літературознавчі аспекти давньої української літератури та Святого Письма.
Член Національної спілки письменників України. Авторка 20 збірок поезій, віршованих переспівів зі Святого Письма та книг для дітей. Лауреат одинадцяти літературних премій, серед яких – всеукраїнські – ім. Михайла Коцюбинського (2002), «Благовіст» (2003), ім. Євгена Гуцала (2004), ім. Івана Огієнка (2008), ім. Михайла Стельмаха (2008), ім. Марка Вовчка (2008), ім. Павла Тичини (2010), ім. Анатолія Бортняка (2010) та міжнародна – ім. Івана Кошелівця (2008).

Відзнаки й нагороди.Кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня (2013 р.); Заслужений працівник культури України (2004 р.); Почесна відзнака НСПУ (2004 р.); Нагрудний знак "Відмінник освіти України" (1992 р.); "Людина року " на Вінниччині у 2010 р. в номінації "Митець"; Лист-подяка Міністерства освіти України (1992 р.); Подяка Вінницького земляцтва у Києві (2006 р.); Почесні грамоти  Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради ( 2001 р., 2004 р., 2006 р., 2007 р.); Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету (2003 р., 2004 р.); Подяка адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р., 2018 р.).

Професійне кредо: Найбільша радість для вчителя, коли похвалять його учня (Шарлотта Бронте).

Життєве кредо: Роби те, до чого народжений, будь справедпивим і миролюбним громадянином, i досить iз тебе (Григорій Сковорода).


mazur

МАЗУР ТЕРЕЗА АНДРІЇВНА

Посада: секретар-друкарка кафедри української філології.

Стаж роботи: 10 років.

Освіта: 1999 – 2004 рр. – навчалася у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського в інституту філології й журналістики на філологічному факультеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію «Вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства». 2004 – 2010 рр. – навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на факультеті української філології за спеціальністю 10.01.01. – «Українська література».

Досвід професійної діяльності. 2004 р. – вчитель зарубіжної літератури Сививківської середньої загальної школи І – ІІ ступенів, с. Сививківці, Липовецького р-ну, Вінницької обл. З 2009 р. – лаборант, а з 2014 р. – секретар-друкарка Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. 2014 – 2015 рр. – викладач світової літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. З 2018 р. - секретар-друкарка кафедри української філології.

Сфера професійних інтересів. Робота над кандидатською дисертацією на тему: «Епістолярій Михайла Коцюбинського: жанрово-стильові модифікації». Автор близько десяти наукових статтей даного дослідження.


Професійне кредо: "Працюй так, щоб дітям біля тебе було комфортно і затишно".


Життєве кредо: "Потрібно бути людиною, незважаючи на всю жорстокість світу. І це – можливо".

 

Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ