21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13
 • Головна
 • Кафедри
 • КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Про кафедру

Про кафедру

Виховання дитини – це не мила забава, а завдання, що потребує капіталовкладень, – тяжких переживань, зусиль, безсонних ночей і багато-багато думок…
(Я. Корчак).

kaf fah metod tehn doshk osvityКафедру теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти створено у 2016 році на чолі із завідувачем кафедри – Слободинською Т.С., доктором філологічних наук, професором.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна ocвітa», а саме:

 • За освітнім ступенем «Бакалавр» (на базі 11 класів), кваліфікація: «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку, вихователь-методист»;
 • За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст», кваліфікація: «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку», додаткові кваліфікації : «Вихователь логопедичних груп».

З 2018 року кафедра входить до складу факультету дошкільної освіти та музичного мистецтв.

Сьогодні кафедра працює у такому складі: завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук Л.А. Кобзаренко; декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва, доктор філологічних наук, професор Т.С. Слободинська; методист коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти Т.В. Руда; заступник декана з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти Т.Л. Федчишина; кандидат психологічних наук, доцент Чорноусенко Н. С.; спеціаліст вищої категорії, старший викладач, магістр освіти О.В. Тарашевська; спеціаліст другої категорії, магістр освіти М.П. Сорочан; спеціаліст першої категорії, магістр освіти Л.П.Токар; спеціаліст першої категорії, магістр освіти І.В. Цісар; спеціаліст, магістр освіти В. В.Бойко.

Наукова та навчально-методична діяльність колективу кафедри є невід’ємною складовою освітнього процесу, характеризується багатовекторністю та активним впровадженням сучасної педагогічної інноватики. Свідченням тому є досить актуальні на сьогодні проблеми, над якими працює кафедра : «Методи інноваційного та розвивального навчання на основі використання перспективних інформаційних технологій», «Багатовекторність та інноватика сучасного дошкілля».

Викладачі кафедри беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, зокрема: Регіональна (не)конференція магістральний міні-EdCamp Stryzhavka за темою: «Як навчати покоління Z» (смт. Стрижавка, 26.01.2019). Перші обласні педагогічні читання з Гуманної педагогіки на тему: «Гуманна педагогіка в сучасному освітньому просторі» (м. Вінниця, 27.10.2019), III Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму (м. Кам’янець-Подільський, 19.04.2019), Науково-практична конференція «Проблеми реформування педагогічної науки та освіти» (м. Ужгород, 15.02.2019) та інші.

Працюючи над дисертаційними роботами, науковими статтями, готуючись до виступу на конференціях, семінарах-практикумах, викладачі нарощують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності, засвоюють новітні інтерактивні технології викладання спеціальних дисциплін, що дає змогу більш чітко та послідовно викладати лекційний та практичний матеріал.

Викладачі кафедри – високоосвічені фахівці, які мають наукові ступені кандидата та доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.

Крім того, в досягненні високого результату виховної педагогічної діяльності відіграє професійна самосвідомість педагога та сформованість індивідуального стилю діяльності, педагогічної майстерності.

Кафедра забезпечує викладання спектру актуальних для підготовки сучасного вихователя закладу дошкільної освіти дисциплін: «Дошкільна лінгводидактика», «Психологія дитячої творчості», «Педагогічна творчість», «Сімейна педагогіка», «Історія дошкільної педагогіки», «Історія гувернерства в Україні», «Педагогічна психологія», «Етнопсихологія», «Логопедія», «Основи дефектології та логопедії», «Дитинознавство», «Педагогіка», «Інклюзивна освіта», «Основи природознавства», «Психологія мовлення», «Педагогіка дошкільна», «Методика музичного виховання», «Методика розвитку мовлення», «Основи природознавства з методикою», «Методичні основи роботи» та ін. для всіх освітніх рівнів на відділеннях денної і заочної форми навчання.

Також викладачі кафедри є методистами з педагогічної практики здобувачів освіти, що є важливою ланкою професійної підготовки студентів, ключовим моментом для формування фахової компетенції майбутнього педагога закладів дошкільної освіти.

Усі вищезазначені аспекти є основою діяльності викладачів кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Не просто працювати педагогом, викладачем в сучасному складному і суперечливому світі. Педагог – одна з найвідповідальніших професій. Саме на плечі вихователів та вчителів покладене завдання творити внутрішній духовний світ юних особистостей.

Тому навчання спрямоване на поступове цілеспрямоване формування майбутнього конкурентоспроможного спеціаліста - особистості з високою професійною компетентністю, відкритим мисленням та загальною культурою, здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін, що відбуваються в суспільстві, особистості творчої, з нестандартним мисленням, з широким кругозором.

А якщо мета визначена, то успіх її досягнення в значній мірі залежить від дружної, злагодженої роботи викладачів. Такою є кафедра теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Наші викладачі

Наші викладачі

КОБЗАРЕНКО  ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Завідувач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта: Вінницьке педагогічне училище – молодший спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор музичної діяльності в дошкільному закладі», 1997 р.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – повна вища освіта, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів і музики в початкових класах», 2004 р.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти. Викладач педагогічних дисциплін», 2005 р.

Кандидат педагогічних наук із 2016 року. Кандидатську дисертацію захистила в спеціалізованій раді Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України зі спеціальності – теорія і методика виховання.

Професійна діяльність:

 • 2004 – 2006 рр. – лаборант Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2006 р. – викладач музично-педагогічних дисциплін з методикою викладання Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2014 - 2016 рр. – аспірант інституту проблем виховання НАПН України.підготовка переможця IX Всеукраїнського юніорського конкурсу виконавської майстерності, номінація «Фортепіано», «Бронзовий диплом» (м. Ніжин, 2010 р.)
 • 2016 рік − захист кандидатської дисертації з теми «Виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки».
 • 2018 р. − завідувач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

  Загальний стаж педагогічної роботи – 14 років. 

Наукова робота. Автор понад 27 праць, серед них – 9 статей у провiдних фахових наукових виданнях, затверджених ДАК України; 12 статей у матеріалах Мiжнародних, Всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференцій, 1 стаття в наукових електронних фахових виданнях, що включено до Мiжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття в зарубіжному періодичному виданні, збірка усної народної творчості «Скарбниця мудрості душі народу подільського краю», навчально-методичні посібники «Теоретичні основи використання інтерактивних технологій навчання на уроці музичного мистецтва в загальноосвітній школі», «Теоретико-педагогічні аспекти використання методу проектів на уроці музичного мистецтва», «Естетичне виховання дошкільника засобами музичного мистецтва», «Морально-ціннісне виховання студентської молоді засобами етнопедагогіки як педагогічна проблема», «Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання», спецкурсiв «Основи етнології» i «Основи фольклористики». Керівництво курсовими роботами студентів.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми дошкільної освіти, дослідження ґенези та здобутків наукових шкіл у галузі музичної дошкільної освіти, батьківська гіперопіка дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема, дитинство як соціально-педагогічне явище.

Організаційна діяльність. Член громадської організації «Академія розвитку особистості».

Нагороди, почесні звання.

 • Подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.).
 • Грамота адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2008 р.).
 • Грамота Управління освіти і  науки Вінницької облдержадміністрації (2009 р.).
 • Подяка адміністрації та первинної профспілкової організації працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).
 • Подяка директора Вінницького технічного коледжу за проведення тренінгу на тему: «Інтерактивні методи навчання як умови успішної суб’єкт-суб’єктної комунікації» (2016р.).
 • Диплом Лауреата науково-педагогічної асамблеї «Стратегія розбудови наукової роботи в час освітніх перетворень» (2018 р.).

Педагогічне кредо:
«Щоб бути гарним вихователем, потрібно любити те, що викладаєш, і любити тих, кого виховуєш».
(В. Ключевський)


slobod2

СЛОБОДИНСЬКА ТАМАРА СТЕПАНІВНА

Доктор філологічних наук, професор

Освіта: Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище, спеціальність «Виховання в дошкільних закладах», 1977 - 1981 роки.

Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського, спеціальність «Вчитель української мови та літератури», 1981-1985 роки.

Навчання в аспірантурі при кафедрі української мови Київського педагогічного інституту ім. М. Горького, 1990-1993 роки.

Навчання в докторантурі при кафедрі української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2004-2007 роки.

Професійна діяльність:

 • 1985-1988 роки – викладач української мови та літератури і методики викладання української мови в Олександрійському педагогічному училищі.
 • 1988-2016 роки – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
 • Захист кандидатської дисертації на тему: «Функціональна взаємодія підрядних означальних речень та відокремлених атрибутивних зворотів в українській мові», Київський педагогічний інститут ім. М. Горького, 1993 рік.
 • Захист докторської дисертації на тему: «Функціонально-семантична категорія таксису в українській мові», Інститут української мови НАН України, 2012 рік.
 • Професор кафедри української мови з 2015 року.
 • 2016 р. – дотепер – професор кафедри української філології, декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Загальний педагогічний стаж роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 28 років, у даному навчальному закладі – 3 роки.

Наукова робота. Автор понад 150 наукових праць. Із-поміж них – 2 монографії: «Таксис в українській мові: універсальні характеристики і специфічні риси» (2011 рік), «Категорія атрибутивності в українській мові: особливі аспекти функціональної взаємодії» (2014 рік).

Опубліковано посібники, як-от: «Історична морфологія української мови. Модульний курс», 2008; «Історична граматика української мови, 2013; «Морфологія української мови. Навчальний посібник, 2015.

Низку наукових статей опубліковано за кордоном (Республіка Польща, Німеччина, Австрія, Румунія, Республіка Білорусь та інші). Окремі з наукових розвідок: «Чотирирівнева модель поняття «повний зміст висловлення» (м. Вінниця), «Регламентування наукового дискурсу: вимоги до семантики та синтаксису тексту» (м. Черкаси), «Мова наукової теорії в концепції «трьох світів» К. Поппера» (м. Хмельницький), «Мова сучасної фундаментальної науки (загальна характеристика)» (м. Мюнхен), «Мовленнєве спілкування: від дошкільного дитинства до дорослого віку» (м. Умань), «Комунікативна дія як форма реалізації певної когнітивної програми» (м. Херсон), «Інтерпретація понять «система» і «мовна система» в просторі наукових знань» (м. Мелітополь), «Теоретико-системна інтерпретація мовленнєвої комунікації як функціональної системи» (м. Люблін), «Комунікативна компетентність вихователя як ознака найдосконалішого послуговування мовою» (м. Умань), «Загальнотеоретичні аспекти феномена «система» (м.Умань), «Наукові тексти як один із фрагментів мовленнєвої комунікації» (м. Бая Маре) тощо.

Керівництво кандидатськими дисертаціями, магістерськими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів. Лінгвістика, історія української літературної мови, старослов’янська мова, мова наукових текстів, теорія комунікації, психологія, інноваційні технології викладання навчальних дисциплін.

Організаційна діяльність. Голова вченої ради Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Голова вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Головний редактор «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу».

Голова експертної комісії Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Нагороди, почесні звання. Грамота Міністерства освіти і науки України (2002 рік).

Педагогічне кредо:
«Учитись важко, а учить – ще важче.
Але не мусиш зупинятись ти.
Як дітям віддаси усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти»
(М. Сингаївський).


chornous

ЧОРНОУСЕНКО  НАДІЯ  СЕРГІІВНА

Кандидат психологічних наук, доцент

Освіта: Закінчила: 
- Київську психотерапевтичну школу за напрямом «Психоаналіз»,
- Міжнародну школу «Психотерапія залежностей», м. Варшава;
- Центр соціально-психологічної реабілітації «Гештальт», м. Київ.

Професійна діяльність:

 • Працювала психологом  в Управлінні  виховної роботи штабу ВПС України, викладачем психології у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.
 • У даний час – викладач психології  у коледжі. Проводить тренінг-семінари розвитку впевненої поведінки, ефективної комунікації, ефективного менеджменту, тайм-менеджменту, сімейної взаємодії.
 • Загальний педагогічний стаж роботи – 21 рік.

Коло наукових інтересів. Психологія управління, психологія сімейного життя, психологічна реабілітація дітей.

Педагогічне кредо: «Сенс життя – люби ближнього».


ruda

РУДА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Методист коледжу. Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки.

Освіта. Бельцький державний педагогічний інститут ім. А. Руссо, кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка», 1989 рік;

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2010 рік.

Професійна діяльність. Досвід роботи викладача дошкільних психолого-педагогічних дисциплін вивчений, узагальнений та розповсюджений на сторінках українських видавництв у галузі освіти: газет «Освіта Вінниччини», 2015 -2016 р. р.; «Слово педагога», 2013 р., 2016 р.; Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога», стаття «Екологія дитинства як ресурсний компонент освітньої діяльності дошкільного відділення коледжу», 2015 р.; фахове видання – журнал «Методист», стаття «Семінар-практикум для школи малодосвідчених, молодих спеціалістів», 2016 р.; Книжкова палата України імені Івана Федорова «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів», стаття «Методична розробка: вимоги до її складання та оформлення; умови апробації», 2017 р. У даному закладі працює з 1979 року.

Педагогічний стаж – 40 років, стаж роботи на займаній посаді – понад 12 років.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі.

Нагороди, почесні звання. Нагороджена відзнаками Міністерства освіти і науки України
«Відмінник освіти України», «Антон Макаренко», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Президії федерації профспілок Вінницької області, у 2016 році занесена до книги «Твої імена, Україно».

Педагогічне кредо: «Роби свою справу і пізнаєш самого себе».


fedchysh2ФЕДЧИШИНА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла  Коцюбинського, викладач психолого-педагогічних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Освіта. Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла  Коцюбинського, спеціальність «Початкова освіта», 1999 р.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Початкова освіта», 2001 р. Магістратура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогіка вищої школи», 2003 р.
Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, спеціальність «Дошкільна освіта», 2012 р.

Професійна діяльність.

 • 2001 — 2006 рр. − вчитель початкових класів Комунального закладу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №13 Вінницької міської ради» (НВК «ДНЗ № 18»).
 • 2006 - 2018 рр. − завідувач дошкільного відділення Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • З 2018 рр. − викладач психолого-педагогічних дисциплін, заступник декана факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Загальний стаж педагогічної роботи – 18 років,  у даному навчальному закладі – 13 років. 

Наукова робота.
Посібники.

 • 1. Федчишина Т. Л. Сімейна педагогіка: практикум, 2016 р.
 • 2. Федчишина Т. Л. Практичний порадник із сімейної педагогіки, 2017 р.
 • 3. Федчишина Т. Л. Цифровий майданчик як віртуальний простір для розвитку професійної компетентності майбутніх вихователів, 2018 р.
 • 4. Федчишина Т. Л. Гаджети і девайси для дітей передшкільного віку. Вінниця, 2019. 100 с.
 • 5. Федчишина Т. Л. Технології роботи сімейного вихователя, 2019 р.

Публікації в зарубіжних наукових періодичних виданнях.
Педагогічні можливості використання ІКТ у фаховій підготовці вихователів дошкільних навчальних закладів у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі Science. Pedagogi # 9. Познань, 2018. 82 с.

Статті у наукових фахових виданнях України.

 • 1. Федчишина Тетяна. Розширення медіапростору фахівців дошкільної освіти у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень: зб. наук. пр. Вип. 11(14) / редкол.: Р. С. Гуревич (голова) [та інші ]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2019. 298 с.
 • 2. Федчишина Тетяна. Формування медіапростору майбутніх фахівців дошкільної освіти у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип. 1 (6) , 2019. Вінниця, 2019. 456 с.
 • 3. Федчишина Тетяна. Виховання патріотичних почуттів дошкільників на основі досвіду В.О.Сухомлинського. Реалізація ідей В.О.Сухомлинського у практиці роботи сучасних дошкільних закладів: Збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / Відп. за випуск: І.М.Лапшина. Вип. 12. Вінниця, 2018. 360 с.
 • 4. Медіаосвіта у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні: збірник наукових робіт. Хмельницький, 2018. Вип. 15. С. 136-140.
 • 5. Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки вихователів закладів дошкільної освіти. Психолого- педагогічний супровід формування особистості дошкільника: збірник науково-методичних праць. Умань, 2018. С. 100 - 106.
 • 6. Педагогічні умови використання ІКТ у фаховій підготовці вихователя дошкільного навчального закладу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. Вип. 48. Київ – Вінниця, 2017. 214 с.
 • 7. Педагогічні проблеми використання ІКТ у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців у коледжах і технікумах. Вип №5. 2018. 400 с.

Матеріали науково-практичних конференцій.

 • 1. Перфоманс освітніх майстер-класів «Освітній десант», ВНТУ, 14.09.2019.
 • 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців в коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи», ВТК, Вінниця, 28.03.2019.
 • 3. Семінар-тренінг «Цифрові відкриті системи у розвитку інформаційно-дослідницької компетентності студентів та аспірантів», Національна академія педагогічних наук: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 07.02.2019.
 • 4. Всеукраїнська веб-конференція «Теорія і практика смарт-навчання у професійній освіті», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, 16 травня 2017 року.
 • 5. Проблемний науково-практичний семінар «Світ дитинства: збереження дитячої субкультури та якість освіти», ВГПК, 2018 р.
 • 6. Міжнародна науково-практична конференція «Партнерство в освіті: виклики та перспективи», 12-13 травня 2017 року, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
 • 7. Круглий стіл «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес ВНЗ» (спільно з викладачами кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського), 19 травня 2017 року, ВДПУ м. Вінниця.
 • 8. Регіональна науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи» 30.03.2018 р., Вінницький технічний коледж.
 • 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід формування особистості дошкільника». 16.05.2018. УДПУ.
 • 10. Школа інтерактивного навчання освітян області «Формування математичних навичок у дітей з особливими освітніми потребами» на базі Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти», 14.05.2018 р.
 • 11. Міжнародний проект «Освіта 21 століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства», Академія перспективної освіти та бізнесу, 19.05. 2018 р.
 • 12. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі», КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 24.11.2017 р.
 • 13. Школа інтерактивного навчання освітян області «Використання методів мнемотехніки для дітей з особливими потребами», 19.03.2018 р., КВНЗ «ВАНО».
 • 14. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців», ВМУРЛ «Україна», 23.11.2018 р.

Організаційна діяльність. 2017 - 2019 рр. - голова методичного об’єднання завідувачів відділень коледжів і технікумів Вінницької області.
Член Науково-методичної ради коледжу.
Член Вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва.

Нагороди, почесні звання.

 • Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів за плідну і творчу співпрацю у справі екологічного виховання студентської молоді, 2016 р.
 • Грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за активну участь у впровадженні наукових досліджень, 2017 р.
 • Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за вагомі здобутки у дослідженні проблем теорії і методики освіти, 2019 р.
 • Подяка Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, 2015 р.
 • Подяка Вінницького обласного гуманітарно-педагогічного коледжу з нагоди Дня дошкілля, 2017 р.
 • Подяка громадської організації «Центр розвитку дітей та молоді майбутнього «Аліса», 2017 р.
 • Подяка Вінницького обласного гуманітарно-педагогічного коледжу за креативний підхід та реалізацію творчого проекту, 2018 р.

Коло наукових інтересів. Педагогічні умови використання ІКТ у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Інше. Перспективний науковий проект:

Структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх вихователів в умовах використання ІКТ. Гармонізація традиційних та інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Педагогічне кредо. «Ідеалом сучасного навчання є особистість з гнучким розумом, з повноцінними розвинутими  потребами до пізнання та самостійності дії, з певними орієнтувальними навичками і творчими здібностями, умінням учитися протягом всього життя».


tar

ТАРАШЕВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта. Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка. Спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дитячого садка», 1982 рік.
Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)», кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології», «Методист з дошкільного виховання», 1991 рік.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2011 рік.

Професійна діяльність.

 • 1982 – 1985 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №26, м.Умань.
 • 1985 – 1988 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №12, м.Умань.
 • 1989 – 1992 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №194, м. Кривий Ріг.
 • 1992 – 1997 рр. – методист-вихователь, дитячий садок-ясла № 4, м. Кривий Ріг.
 • 1997 р. – завідувач дошкільного виховного закладу № 304.
 • 2007 р. – викладач психолого-педагогічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • Загальний стаж педагогічної роботи – 37 років, у даному навчальному закладі – 12 років.

Наукова робота. Автор навчально-методичних посібників «Діагностика професійної компетентності вихователя дошкільного закладу», Методичний супровід курсу «Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти», 2015 р. Навчально-методичні посібники «Педагогічна практика з додаткової кваліфікації «Вихователь логопедичних груп»; «Педагогічна практика в групах дітей раннього віку»; «Комунікативна компетентність вихователя»; «Використання арт-терапії в корекції мовлення дітей дошкільного віку».

Керівник курсових і магістерських робіт студентів.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми дошкільної освіти, використання інтерактивних методів навчання у процесі викладання навчальної дисципліни «Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти».
Формування еколого-природничої компетентності дітей дошкільного віку засобами екологічної системи.
Корекційно-педагогічна робота в умовах інклюзії, використання системи італійського педагога Марії Монтессорі в закладах освіти, арт-методів для корекції мовленнєвих показників.
Педагогічна підтримка студентів у процесі навчання.

Нагороди, почесні звання.

 • 2002 р. – Грамота відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної ради, м. Кривий Ріг.
 • 2004 р. – Грамота управління освіти і науки виконкому Криворізької міськради, м. Кривий Ріг.
 • 2006 р. – Грамота управління освіти і науки виконкому Криворізької міськради, м. Кривий Ріг.
 • 2012 р. − Грамота адміністрації та профспілкового комітету ВГПК.
 • 2012 р. − Подяка адміністрації ВГПК.
 • 2013 р. − Грамота адміністрації ВГПК.
 • 2014 р. − Подяка департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів за участь у Всеукраїнському конкурсі «Україна-сад».
 • Березень 2015 р. – Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки.
 • Червень 2015 р. – Подяка Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області за кращу роботу у номінації «Науково-методична робота» в обласній виставці творчих робіт серед коледжів і технікумів у Вінницькій області.
 • Вересень 2015 р. – Подяка адміністрації ВГПК та профспілкового комітету.
 • 2017 р. – Подяка адміністрації ВГПК.
 • 24.09.2017 р. – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
 • 2017 р. – Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету ВГПК.
 • 2017 р. – Подяка Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів.
 • 2019 р. – Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

Педагогічне кредо: «Вчися сам, навчаючи інших».


tsis

ЦІСАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта. Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, молодший спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, вихователь з правом навчання іноземної мови», 2002 р.

Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, ступінь вищої освіти – бакалавр, напрям підготовки «Педагогічна освіта», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, соціальний педагог в закладах освіти, правознавець в закладах освіти», 2004 р.;

Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти», 2005 р.;

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2011 р.

Професійна діяльність.
2002-2003 рр. – інструктор з фізичного виховання, вихователь в ДНЗ № 35;
2003-2008 рр. – вихователь в ДНЗ № 77;
вересень 2008 р. – викладач комісії, а тепер кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
Загальний стаж педагогічної роботи – 17 років, у даному навчальному закладі – 11 років.

Наукова робота. Автор багатьох праць, серед яких навчально-методичні посібники «Педагогічна практика з додаткової кваліфікації «Вихователь логопедичних груп»; «Педагогічна практика в групах дітей раннього віку»; «Комунікативна компетентність вихователя»; «Використання арт-терапії в корекції мовлення дітей дошкільного віку»; статті в журналах «Дошкільне виховання», «Імідж педагога», «Вісник науково-методичних досліджень ВГПК».

Коло професійних інтересів: підготовка майбутніх вихователів до роботи в умовах інклюзивної освіти; використання тренінгових технологій у педагогічній роботі.

Нагороди, почесні звання. Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу – 2011 р., 2013 р. та 2018 р.;
Подяка профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу – 2015 р.;
Подяка Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу – 2012 р, 2013 р., 2017 р.

Життєве кредо: «Якщо вам щось не подобається, змініть це. Якщо ви не можете нічого змінити, – змініть своє ставлення до цього».

Педагогічне кредо: «Вчися сам, навчаючи інших».


tokar2ТОКАР ЛЮБОВ ПЕТРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки та фахових методик.

Освіта. Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди, кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти», 2004 р.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2014 р.

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2014 р.

Професійна діяльність. З 1 вересня 2011 року – викладач дошкільної педагогіки та фахових методик Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
З 2 вересня 2019 року – аспірант кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті зі спеціальності 015 «Професійна освіта» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Загальний стаж педагогічної роботи  – 7 років.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до впровадження інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому просторі.

Організаційна діяльність.
Секретар атестаційної комісії коледжу.
Секретар науково-методичної ради коледжу.

Педагогічне кредо: «Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися»
(Сенека).


sorochan2

СОРОЧАН МАРИНА ПЕТРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська)», кваліфікація «Викладач російської мови, вчитель зарубіжної літератури. Соціальний педагог». 2011 рік.
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Спеціальність «Дошкільна освіта», кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільної освіти. 2017 рік.

Професійна діяльність.

 • 1996 – 1997 рр. – вихователь, приватний заклад дошкільної освіти «Адат».
 • 1997-1998 рр. – вихователь, ДНЗ №59, м. Вінниця.
 • 2006-2008 рр. – вихователь, ДНЗ №3, м. Вінниця.
 • Лютий 2015 р. – соціальний педагог, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж.
 • Вересень 2015 р. – викладач психолого-педагогічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Наукова робота.
Автор статей «Нова спеціальність – нові можливості», «Організація позааудиторної роботи як умова підвищення ефективності освітнього процесу», «Формування здоров’язбережувальної компетентності як сучасна науково-педагогічна проблема», «Сучасні підходи до забезпечення якості освіти для дітей з особливими освітніми потребами».

Автор методичних розробок «Моральний реалізм дитини», «Наркоманія – чума XXI століття», «ЗНО. Психологічна допомога». Учасник наукових конференцій, семінарів «Дидактичні умови підвищення активності студентів у навчанні», «Світ дитинства: збереження дитячої субкультури та якість освіти», «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя», «Актуальні проблеми сучасної соціальної та фізичної реабілітації», «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи», «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі», «Психолого-педагогічні засади формування особистості в умовах глобальних освітніх трансформацій», «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», «Особливості застосування Google-технологій у роботі фахівців психологічної служби».

Організатор методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів технікумів та коледжів Вінницької області «Формування соціально-правового світогляду та правової культури підлітків».

Керівництво курсовими роботами студентів.

Коло наукових інтересів. Питання формування культури здоров’я дітей, пошук дієвих шляхів виховання здоров’язбережувальної поведінки особистості; проблема впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку; формування соціальної компетентності дітей в інформаційному суспільстві; формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Педагогічне кредо: «Творити добро, бути небайдужим і толерантним до інших, любити саме життя у всіх його проявах».


ХОМІЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта:
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», м. Київ. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2013 р.
Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж. Ступінь вищої освіти – бакалавр, спеціальність «Дошкільна освіта», кваліфікація «Вихователь дитячого садка, вихователь-методист», 2013 р.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів», 2003 р.
Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ступінь освіти – молодший спеціаліст, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови початкових класів», 1999 р.

Професійна діяльність.

 • 1999 – 2008 рр. – вихователь ДНЗ № 38 м. Вінниці.
 • 2009-2012 рр. – лаборант Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2014-2019 рр. – викладач циклової комісії, а тепер кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Загальний стаж педагогічної роботи – 14 років, у даному навчальному закладі – 5 років.

Наукова робота.
Автор публікації у періодичному виданні «Вісник науково-методичних досліджень Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» на тему «Захист прав дитини та його основні аспекти» №4, 2018 р.
Укладач науково-методичного посібника «Теорія та методика співпраці родини з ДНЗ».
Автор демонстраційного посібника «Арт-терапія – один з видів образотворчого мистецтва».

Коло наукових інтересів. Здійснення досліджень у галузі інноваційних освітніх методик і технологій. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання у навчальний процес. Професійно-особистісне самовдовконалення. Особливості дітей дошкільного віку. Шляхи налагодження взаємозв’язку та взаємодії батьків з вихователями щодо виховання та навчання дошкільнят. Гуманістичні цінності та їх формування у дітей дошкільного віку.

Педагогічне кредо: Створити таку атмосферу освітнього простору, де б хотілося здобувати знання не механічно, а із задоволенням.


boyko2БОЙКО  ВЕРОНІКА  ВІКТОРІВНА

Магістр психологічної освіти, викладач психологічних дисциплін; лаборант кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта:
Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж. Спеціальність «Музичне мистецтво», кваліфікація «Вчитель музики, музичний керівник», 2012 р.
Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Ступінь вищої освіти – магістр. Спеціальність «Практична психологія», кваліфікація «Викладач психологічних дисциплін. Соціальний педагог», 2017 р.

Професійна діяльність.

 • 2014-2015 рр. – вихователь, ТОВ «Аль-ТМ», заклад позашкільної освіти «Kinder-Town».
 • 2015-2016 рр. – вчитель початкової освіти, ТОВ «Аль-ТМ», заклад позашкільної освіти «Kinder-Town».
 • 2016 р. – вихователь, державна установа «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. Ю. Рябчинської» Національної поліції України.
 • Червень – серпень 2017 р. – вихователь, методист, ДУ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. Ю. Рябчинської» НПУ.
 • Вересень 2017 р. – лаборант, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж.
 • Вересень 2018 р. – викладач, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Наукова робота. Автор статей у фахових та електронних виданнях («Психологічна компетентність – необхідна умова освітньої реформи», «Психологічна компетентність викладача»), методичних розробок («ЗНО. Психологічна допомога»). Розробник авторських дизайнів презентаційних матеріалів, буклетів, методичних матеріалів, посібників.
Учасник наукових конференцій, семінарів: «Публічний виступ: формула успіху», «Профілактика та подолання емоційного вигорання», «Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції», «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід».
Учасник тренінгів «Сучасні методи та технології викладання в університеті», «Improving Students’ Relationships with Teachers to Provide Essential Supports for Learning».

Kоло наукових інтересів. Психологія освіти, проблеми інтеграції зарубіжного психолого-педагогічного досвіду в науковий простір України. Психологія особистості. Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери. Юридична психологія.

Організаційна діяльність.
Технічний редактор «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу».
Постійний член ГО «Подільський Центр Регіонального розвитку», уповноважений представник Ради організації з питань у галузі освіти.
Підтримка освітніх проектів ГО «Вінницька Обласна Юридична Асоціація».

Педагогічне кредо: «Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом»
(Ліна Костенко).

Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ